מעמד פתיחת “מתעלים” בבית מרן ראש הישיבה הגרי”ג אידלשטין שליט”א

“!לימוד המוסר הוא לא ממידת חסידות – אלא מעיקר הדין”

הדברים נאמרו ע”י מרן ראש הישיבה הגרי”ג אידלשטין שליט”א בכינוס מיוחד במעונו במעמד הגאון הגדול רבי שרגא שטינמן שליט”א והגאון רבי אברהם ישעיהו קניבסקי שליט”א בנו הגדול של מרן שר התורה זצוק”ל * במעמד הוכרז על פתיחת תוכנית לימוד “מתעלים” לעילוי נשמת מרן שר התורה זצוק”ל
כאשר החלק הראשון בסדרה יוצא לאור בימים אלו במהדורת הרב אברהם מויאל

בכינוס מרומם ומיוחד שהתקיים במעונו של מרן ראש הישיבה שליט”א הוכרז על פתיחת תוכנית “מתעלים” ללימוד מוסר יומי, ע”י ארגון “ארחות יושר” לע”נ רשכבה”ג מרן שר התורה הגאון רבי חיים קניבסקי זצוק”ל.
מעת שהסתלק מרן שר התורה זצ”ל ביום שושן פורים, הגיעו אל ראשי “ארחות יושר” מאות פניות, ממרביצי תורה ויראה ועד נערים וצורבים, בבקשה ש”ארחות יושר” כארגון שהוקם ע”י מרן שר התורה זצוק”ל לחיזוק לימוד המוסר, ייפעל עתה לחיזוק מיוחד, ובפרט לאור קריאת יבדלחט”א מרן ראש הישיבה הגר”ג אדלשטיין שליט”א בהספדו על מרן זצ”ל, שקרא להתחזק בלימוד המוסר.
לאחר מחשבה רבה והתייעצות עם גדולי תורה ומוסר, הוחלט בארחות יושר על פתיחת מסלול לימוד מיוחד – בנוסף לתוכניות הלימוד הקיימות בהם נלמד כעת הספר “מסילת ישרים”, – לאלו החפצים להצטרף כעת ללגינו של מלך לע”נ מרן שר התורה זצוק”ל.
השבוע כאמור התכנסו בבית מרן ראש הישיבה הגר”ג אידלשטיין שליט”א הגאון הגדול רבי שרגא שטינמן שליט”א ראש ישיבות ארחות תורה והגאון רבי אברהם ישעיהו קניבסקי שליט”א בנו הגדול של מרן שר התורה הגר”ח קניבסקי זצ”ל ונשיא ארחות יושר, להכרזה על פתיחת התוכנית.
מרן ראש הישיבה שליט”א אמר בדבריו: לימוד ספרי מוסר, אין זה ממידת חסידות, אלא זה חיוב מעיקר הדין. הרי יש יצר הרע לאדם, והיצר הרע לא ישן, הוא כל הזמן מפתה את האדם לעבירות. ועל כן צריך כל הזמן חיזוק תמידי, ללא הרף, כדי להלחם ביצר הרע המפתה באופן תמידי, והדרך להתחזק היא לקבוע קביעות בלימוד ספרי המוסר, כמו שאמרו בגמרא “ארבעה דברים צריכים חיזוק” וכתב רש”י שיתחזק בהם אדם תמיד בכל כוחו. תמיד זה בכל יום, לפחות פעם ביום. מהגר”א ז”ל כתוב ב”מעשה רב” שהיה לומד מוסר כמה פעמים ביום. וזה זיכוי הרבים ועושים את זה לעילוי נשמת רבי חיים זצ”ל, הקב”ה יעזור שיהיה בזה סייעתא דשמיא ויהיה מזה חיזוק.
כאמור, הוחלט ב”ארחות יושר” לצאת בתוכנית “מתעלים” לימוד מוסר יומי לעילוי נשמת מרן זצוק”ל במסגרת התוכנית “מתעלים” יצאו לאור סדרת ספרי מוסר לתקופת שנת האבל על מרן שר התורה זצוק”ל, כל ספר יכיל לימוד מוסר יומי לתקופה של חמישים יום.
לקראת חג הפסח – יום השלושים להסתלקות מרן שר התורה זצוק”ל, יצא לאור הספר הראשון בסידרה במהדורת הרב אברהם מויאל “בין אדם לחבירו” – לימוד מיוחד לימי ספירת העומר, מחג הפסח עד חג השבועות, המהדורה הזאת יוצא לאור בסיועו המיוחד של מזכה הרבים הרה״צ רבי אברהם מויאל שליט״א, רב קהילת אש-החיים בניו יורק ומדמויות ההוד של בני החבורה בישיבת מיר בירושלים, שזכה להימנות על באי ביתו של שר התורה מרן הגר״ח קנייבסקי.
ספר מוסר זה מחולק ללימוד יומי, ובו פרקים מספרי המוסר שיצאו לאור ע”י “ארחות יושר”, העוסק בעניני בין אדם לחבירו השייכים לימי הספירה שבהם יש להתחזק במיוחד בנושא זה.

oy062020@gmail.com :הספר יופץ סמוך לחג הפסח, וניתן גם לקבלו במייל