Preserving Rav Chaim's Legacy

Orchot Yosher preserving Maran Zatzal's Legacy...

Watch Highlights of The Dinner

Orchot Yosher Dinner In Eretz Yisroel with the participation of Gedolei Yisroel...

Watch R' Gershon Edelstein

Watch Harav Gershon Edelstein speak about the importance of Orchot Yosher

Watch The Establishment of Orchot Yosher

Meeting at the home of Maran R' Chaim Kanievsky Shlita establishing Orchot Yosher...

מכתב תמיכה תשעג (2)

פירושים ממרן זיע”א לפרשת וישלח

By Orchos Yosher | December 7, 2022

“עם לבן גרתי” (לב, ה) פירש רש”י: “ותרי”ג מצות שמרתי”. רצה להודיעו זה שאביו אמר לו “והיה כאשר תריד ופרקת עולו”, שלא יאמר בוודאי נתלכלך בבית לבן בחטאים ועתה אוכל לו, לכן הודיעו שאע”ג שבבית לבן גרתי – מכל מקום תרי”ג מצות שמרתי ולא תוכל לי “ויותר יעקב לבדו” (לב, כה) וברש”י: “שכח פכים קטנים…

Read More

על מקום אבותיו: רבינו הגראי”ש שליט”א בברית מילה

By Orchos Yosher | November 21, 2022

היום התקיימה ברית מילה בבית מורינו הגראי”ש קניבסקי שליט”א בנו הגדול של מרן שר התורה זיע”א. בברית שימש הגראי”ש שליט”א כסנדק, וישב בעת הברית על הכיסא המיוחד ששימש את אביו מרן הגר”ח קניבסקי זיע”א עשרות בשנים, ואשר קודם לכן שימש את אביו מרן הקהילות יעקב – הסטייפלער זיע”א, עשרות שנות תורה נלמדו על הכיסא הזה…

Read More

שו”ת בעניני חג הסוכות

By Orchos Yosher | October 8, 2022
Read More

כיסוי הדם: מורינו הגראי”ש שליט”א במצוות כיסוי הדם לאחר כפרות עם אביו מרן שר התורה זיע”א

By Orchos Yosher | October 3, 2022
Read More

זאת כפרתי: תיעודים נדירים של מרן שר התורה הגר”ח קניבסקי זיע”א בכפרות

By Orchos Yosher | October 3, 2022
Read More

מורינו הגראי”ש בסיום חצי ש”ס בערב ראש השנה

By Orchos Yosher | September 25, 2022

היום, ערב ראש השנה, ערך מורינו הגאון רבי אברהם ישעיהו קניבסקי שליט”א ראש כולל ארחות יושר, סיום מסכת קידושין וחצי הש”ס בבית הכנסת לדרמן. הגראי”ש שליט”א נוהג בזה כמנהג אביו מרן שר התורה הגר”ח קניבסקי זצ”ל, אשר נהג לערוך את הסיום הערב ראש השנה בבית הכנסת, בכדי לפטור מתענית את הציבור כפי שמובא בהלכה.

Read More

מרן שר התורה הגר”ח קניבסקי זצ”ל בחלוקת רימונים לראש השנה לפני שנה

By Orchos Yosher | September 21, 2022
Read More

הנהגות מרן שר התורה הגר”ח קניבסקי זצ”ל לראש השנה

By Orchos Yosher | September 21, 2022

הנהגות  מרן שר התורה זצוק”ל בראש השנה ערב ראש השנה היה משכים מאד לסליחות, והיה נוהג לומר את כל הסליחות ללא דילוגים, [ועד לשנים האחרונות שנחלש, היה נוהג לגשת לפני העמוד בסליחות בערב ראש השנה, ובצום גדליה, ובערב יום כיפור] לאחר תפילת שחרית כותיקין כדרכו, היה עושה התרת נדרים, [ולא הקפיד דוקא בדיינים כשרים, ואף…

Read More

“מתעלים” – ‘תשובה’, לעיון ולהורדה

By Orchos Yosher | August 31, 2022
Read More

ציווי מרן שר התורה זצ”ל: עשו תשובה

By Orchos Yosher | August 30, 2022

כשמרן שר התורה הגר”ח קניבסקי זצוק”ל ביקש “!תגיד לאנשים שיעשו תשובה” הדברים מובאים בקובץ “מתעלים” – תשובה היוצא לאור במסגרת מיזם המוסר הגדול של “ארחות יושר” – כרך חדש בסדרת “מתעלים”: תשובה * לאור קריאת רשכבה”ג רבינו מרן ראש הישיבה הגרי”ג אידלשטיין שליט”א לחיזוק בלימוד המוסר * אלפי תשובות התקבלו לקובץ “ארחות ישרים” לקראת ההגרלה…

Read More