Preserving Rav Chaim's Legacy

Orchot Yosher preserving Maran Zatzal's Legacy...

Watch Highlights of The Dinner

Orchot Yosher Dinner In Eretz Yisroel with the participation of Gedolei Yisroel...

Watch R' Gershon Edelstein

Watch Harav Gershon Edelstein speak about the importance of Orchot Yosher

Watch The Establishment of Orchot Yosher

Meeting at the home of Maran R' Chaim Kanievsky Shlita establishing Orchot Yosher...

מכתב תמיכה תשעג (2)

New! Halachos & Perushim on Chanukah

By Orchot Yosher | December 8, 2023

From Maran Harav Chaim Kanievsky Zatzal.

Read More

בעקבות המצב: פרק ‘פחד ודאגה’ מספר אורחות יושר

By Orchos Yosher | October 22, 2023

עקב המצב הקשה השורר בארץ הקודש, מה שמביא לרבים לפחוד מהמצב, ובפרט לצעירים ולילדים, ממליצים רבנים ואנשי חינוך ללמוד את הפרק העוסק בענין מספרו של מרן שר התורה הגר”ח קניבסקי זיע”א – ארחות יושר. הפרק הנ”ל מצורף בזה לקריאה ולהורדה. ארחות יושר – פחד ודאגההורד

Read More

!ההזדמנות שלכם לזכות לברכת מרן זיע”א

By Orchos Yosher | September 18, 2023

!לקראת חגי הסוכות הבעל”ט, “ארחות יושר” מחלק תמיכה למאות משפחות בסכום כולל של כמליון ש”ח מרן שר התורה הגר”ח קניבסקי זיע”א בירך בחיי חיותו בכל שנה את התורמים והמסעיים, וגדולים צדיקים במיתתן יותר מבחיהן, בוודאי ימליץ טוב על כל התורמים ניתן לתרום בהעברה לפרטי החשבון המצורפים בזה:

Read More

צפו: מרן זיע”א בתפילה נרגשת ב”כפרות”

By Orchos Yosher | September 18, 2023
Read More

הוראות לקראת החגים

By Orchos Yosher | September 18, 2023

חטאיך בצדקה פרוק בעוד כמה ימים נעמוד בתפילה ובתחנונים, לבקש כפרה וחתימה טובה ביום הקדוש והנשגב – יום הכיפורים. ב”ה ישראל קדושים עוסקים בימים אלו בעשיית צדקה לרוב, ומי שמודע לגודל הצדקה שנעשית בימים אלו יודע עד כמה יש בזה לימוד זכות וסנגוריה על עם ישראל. השאלות הבאות התקבלו אצל רבינו זיע”א לפני יום כיפור,…

Read More

שאלות בהלכה ליו”כ

By Orchos Yosher | September 18, 2023

נטילת ידים שחרית ביום כיפור שאלה: הנוטל ידיו בשחרית ביום הכיפורים כמה יטול ועד היכן יטול? תשובה: כתב השולחן ערוך (תריג, ב): “נוטל אדם ידיו שחרית ומברך ‘על נטילת ידים’. ויזהר שלא יטול אלא עד סוף קשרי אצבעותיו”. והביא רבינו זיע”א שדעת החזון איש זצ”ל שאין צריך לדקדק בדבר, שהרי גם אם יבואו קצת מים…

Read More

ביאורים ליום הכיפורים

By Orchos Yosher | September 18, 2023

בפיוט שבתפילת יוכ”פ אנו אומרים: “כי אנו בניך ואתה אבינו”. היותינו בנים לאבינו שבשמים גורם לנו לקשר בל ינותק אליו, יהא מצבינו הרוחני אשר יהא. הכתוב בישעיה (א, ד) קורא לבני ישראל: “בנים משחיתים”, אמנם השחת השחיתו הבנים את דרכם, אך עדיין הם בנים לה’ אלקיהם. רבינו זיע”א הקשה, שישנו שינוי בלתי מובן בין נוסח…

Read More

!שנה טובה

By Orchos Yosher | September 14, 2023

!ארגון “ארחות יושר” מאחל לכל בית ישראל, שנה טובה ומתוקה, כתיבה וחתימה טובה בספרן של צדיקים גמורים צפו: ימי הדין בצל הקודש אצל מרן שר התורה הגר”ח קניבסקי זיע”א

Read More

חוברת לימוד לימי בין הזמנים – “ארחות ישרים” להורדה ולקריאה

By Orchos Yosher | July 20, 2023
Read More

ראש חודש מנחם אב – יהפך לששון ושמחה – תמונות מרן שר התורה זצ”ל בכותל המערבי

By Orchos Yosher | July 18, 2023

צילומים: שוקי לרר ואחרים

Read More