!ההזדמנות שלכם לזכות לברכת מרן זיע”א

!לקראת חגי הסוכות הבעל”ט, “ארחות יושר” מחלק תמיכה למאות משפחות בסכום כולל של כמליון ש”ח מרן שר התורה הגר”ח קניבסקי זיע”א בירך בחיי חיותו בכל שנה את התורמים והמסעיים, וגדולים צדיקים במיתתן יותר מבחיהן, בוודאי ימליץ טוב על כל התורמים ניתן לתרום בהעברה לפרטי החשבון המצורפים בזה:

Read More

הוראות לקראת החגים

חטאיך בצדקה פרוק בעוד כמה ימים נעמוד בתפילה ובתחנונים, לבקש כפרה וחתימה טובה ביום הקדוש והנשגב – יום הכיפורים. ב”ה ישראל קדושים עוסקים בימים אלו בעשיית צדקה לרוב, ומי שמודע לגודל הצדקה שנעשית בימים אלו יודע עד כמה יש בזה לימוד זכות וסנגוריה על עם ישראל. השאלות הבאות התקבלו אצל רבינו זיע”א לפני יום כיפור,…

Read More

שאלות בהלכה ליו”כ

נטילת ידים שחרית ביום כיפור שאלה: הנוטל ידיו בשחרית ביום הכיפורים כמה יטול ועד היכן יטול? תשובה: כתב השולחן ערוך (תריג, ב): “נוטל אדם ידיו שחרית ומברך ‘על נטילת ידים’. ויזהר שלא יטול אלא עד סוף קשרי אצבעותיו”. והביא רבינו זיע”א שדעת החזון איש זצ”ל שאין צריך לדקדק בדבר, שהרי גם אם יבואו קצת מים…

Read More

ביאורים ליום הכיפורים

בפיוט שבתפילת יוכ”פ אנו אומרים: “כי אנו בניך ואתה אבינו”. היותינו בנים לאבינו שבשמים גורם לנו לקשר בל ינותק אליו, יהא מצבינו הרוחני אשר יהא. הכתוב בישעיה (א, ד) קורא לבני ישראל: “בנים משחיתים”, אמנם השחת השחיתו הבנים את דרכם, אך עדיין הם בנים לה’ אלקיהם. רבינו זיע”א הקשה, שישנו שינוי בלתי מובן בין נוסח…

Read More

!שנה טובה

!ארגון “ארחות יושר” מאחל לכל בית ישראל, שנה טובה ומתוקה, כתיבה וחתימה טובה בספרן של צדיקים גמורים צפו: ימי הדין בצל הקודש אצל מרן שר התורה הגר”ח קניבסקי זיע”א

Read More