פירושים ממרן זיע”א לפרשת וישלח


"עם לבן גרתי" (לב, ה)
פירש רש"י: "ותרי"ג מצות שמרתי". רצה להודיעו זה שאביו אמר לו "והיה כאשר תריד ופרקת עולו", שלא יאמר בוודאי נתלכלך בבית לבן בחטאים ועתה אוכל לו, לכן הודיעו שאע"ג שבבית לבן גרתי - מכל מקום תרי"ג מצות שמרתי ולא תוכל לי


"ויותר יעקב לבדו" (לב, כה)
וברש"י: "שכח פכים קטנים וחזר עליהם". יש לשאול, דהנה אמרו במסכת חולין (צא, א): "צדיקים חביב עליהם ממונם", ומאידך ידוע כמה תיעבו גדולי ישראל את הממון. ויש לומר, דכל זה בכסף של אחרים, אבל מה שה' נותן להם – שומרים הם זאת כדי שלא יפשטו ידיהם בגזל