שאלות בהלכה ליו”כ

נטילת ידים שחרית ביום כיפור

שאלה: הנוטל ידיו בשחרית ביום הכיפורים כמה יטול ועד היכן יטול?

תשובה: כתב השולחן ערוך (תריג, ב): “נוטל אדם ידיו שחרית ומברך ‘על נטילת ידים’. ויזהר שלא יטול אלא עד סוף קשרי אצבעותיו”. והביא רבינו זיע”א שדעת החזון איש זצ”ל שאין צריך לדקדק בדבר, שהרי גם אם יבואו קצת מים על קשרי אצבעותיו, מכל מקום אינה רחיצה של תענוג (תורת המועדים סק”ה).

ומי שנוהג ליטול בבוקר כל השנה ארבע פעמים על כל יד כדעת הגר”א שהובא במשנה ברורה (ד, י), אמר רבינו משם החזו”א שמותר לו ליטול כן גם ביום כיפור (שם סק”ג).

*****

חולה האוכל פת ביוהכ”פ עד היכן יטול ידיו

שאלה: חולה שאוכל פת ביום כיפור, כשנוטל ידיו האם יטול עד סוף קשרי אצבעותיו (מקום חבור האצבעות לכף היד) או עד סוף פסת היד, שהוא מקום חיבור היד והקנה?

תשובה: הורה רבינו זיע”א שיטול ידיו עד הפרק [עיין שו”ע או”ח סימן קסא ס”ד ומ”ב שם ס”ק כא]. והוסיף, שגם באופן שאוכל פחות מכביצה, שהתבאר בשו”ע (קנח, ב) שיטול ידיו ולא יברך, כיון שספק האם חייב ליטול ידיו (כמבואר במ”ב שם סק”ט), מ”מ יכול להקל וליטול, אף שהוא אוכל פחות מכשיעור המצריך נט”י לכל הדעות, כיון שאינה רחיצה של תענוג.

ולענין מים אחרונים לאחר האכילה, דעת רבינו שמותר ליטול כפי השיעור הנצרך (תורת המועדים סק”י).